اطلاع رسانی و اخبار

کلیه کلاس‌ها در تمامی واحدها به جز دانشگاه پیام نور از تاریخ 14 فروردین 1401 حضوری می‌باشد.

امتحان برنامه نویسی دانشگاه آزاد تهران جنوب روز شنبه یازدهم بهمن ماه در کانال واتسپ برگزار می‌گردد.

امتحان زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد تهران جنوب روز شنبه یازدهم بهمن ماه در کانال واتسپ برگزار می‌گردد.