الگوریتم‌های زمان‌بندی میان مدت در سیستم‌عامل

الگوریتم‌های زمان‌بندی مربوط به درس سیستم‌های ‌عامل می‌باشد و این آموزش به چگونگی عملکرد الگوریتم‌های میان‌مدت می‌پردازد.