جزوه درس کاربینی

مجموعه بازديدهايی است كه با هدف درك و آشنايی دانشجو از حوزه شغلی مرتبط با رشته موردنظر، در آغاز دوره تحصيلی و در قالب درس كاربينی از محيط واقعی كار با همكاری دستگاه‌های اجرايی و بخش‌های توليدی، خدماتي و صنعتي و با مسئوليت مراكز مجری دوره‌ها انجام مي‌شود.